Skip to content
Telah dilihat : 8062 kali

Bahagian Rancangan Pemajuan

  1. Menyelaras, memberi maklumat dan input di dalam penyediaan Rancangan Struktur Negeri Selangor.
  2. Menyediakan dan mengawasi Rancangan Tempatan Petaling Jaya 1 dan Rancangan Tempatan Daerah Petaling dan Sebahagian Daerah Klang.
  3. Menyediakan pelan - pelan tindakan ( Rancangan Kawasan Khas ) berdasarkan Rancangan Tempatan Daerah Petaling dan sebahagian Daerah Klang.
  4. Menyediakan Pelan Pembangunan Spatial bagi mepertingkatkan mutu persekitaran dan rekabentuk bandar sesuatu kawasan.
  5. Menyelaras data - data gunatanah untuk digunapakai dalam Rancangan Struktur Negeri dan Rancangan Tempatan.
  6. Mengkaji semula Rancangan - rancangan Tempatan Petaling Jaya.
  7. Memantau perlaksanaan dasar - dasar Rancangan Struktur dan Rancangan Tempatan di Peringkat Majlis.
  8. Menjalankan kerja - kerja penyelidikan berhubung isu - isu perancangan pembangunan Petaling Jaya.
  9. Menyediakan dan mengkaji semula garispanduan dan piawaian perancangan.
  10. Memberi khidmat nasihat kepada pemilik tanah/Jururancang Bandar dari segi rancangan pemajuan yang diluluskan.